Reklam
Google onay

Bilim

Kirli Havanın Mikroorganizmalarla Arıtılması

Kirli Havanın Mikroorganizmalarla Arıtılması BİLİMDUNYASİYİZ  TARAFINDAN  HAZIRLANMIŞTIR  Kirli havanın arıtılmasında önceleri ağırlıklı olarak kimyasal ya da  fizik­sel yöntemler kullanılmaktaydı . Endüstriyel işlemler sırasında oluşan  kirli hava, aktif karbon ya da sıvılarda tutularak kirliliğin uzaklaştırılması sağ­lanmaktaydı.  

 

BİLİMDUNYASİYİZ  TARAFINDAN  HAZIRLANMIŞTIR
Kirli havada bulunan maddeler:  Karbon monoksit ( CO ), kükürt oksitler ( SOX ), azot oksitler (NOX) , uçucu organik karbon ( VOC ), partikül maddeler , kurşun , kadmiyum…  
BİLİMDUNYASİYİZ  TARAFINDAN  HAZIRLANMIŞTIR
Günümüzde, kirli havanın arıtılmasında, atık su arıtma tesislerinde bi­yolojik arıtma yöntemi
ile oluşan aktif çamurların zengin mikroorganizma kültüründen faydalanılmaktadır.
Bu yöntemle kirli havanın içerisindeki yabancı maddeler mikroorganizmalara besin
maddesi olarak verilmekte ve havanın arıtılması sağlanmaktadır.
Özel yetiştirilmiş bakteri kültürleri, belirli tip uçucu organik maddele­rin
parçalamasında kullanılmakta ve son ürün olarak da karbondioksit ve
su oluşmaktadır.
Hidrojen
sülfür, amonyak ve klorlu organik bileşikleri parçalayabilen özel bakteri
kültürleri de bulunmaktadır. Bu bakteri kültürlerin
den oluşturulan biyofiltreler atık
gazları bünyesinde arıtabilmekte
dir. Atık havada bulunan uçucu organik bileşikler
bu yolla
% 90 arıtılmış olmakta ve koku giderimi sağlanmaktadır.
Başka bir tür kirli hava arıtma yöntemi ise biyolojik yıkamadır, içinde zengin
mikroorganizma kültürü bulunan su, atık havaya püskürtülerek arı­tılması
sağlanmaktadır. İşlem sonucunda oluşan yıkama suyu aktif çamur havuzunda
toplanarak tekrar tekrar kullanımı sağlanmaktadır.


BİLİMDUNYASİYİZ  TARAFINDAN  HAZIRLANMIŞTIR


Evimizin Havasını Temizleyen Bitkiler

Yeşil örümcek bitkisi, palmiye, eğreltiotu, sarmaşık, barış çiçeği , bal mumu ve 
papatyalar ev havasındaki kirlilikleri gidermede en etkililerindendir. Bu bitkiler fazla ışığa
ihtiyaçları olmadığı için evin her odasına konabilir ve farklarını çok kısa sürede hissedebilirsiniz.
Eğer kalabalık bir şehirde veya çok trafikli bir caddede
yaşıyorsanız,çam ağacı veya bitkisi de
faydalı olabilir. Çamın, egzoz, karbondioksit ve diğer sanayi kirliliklerine karşı inanılmaz bir emiciliği vardır. 

BİLİMDUNYASİYİZ  TARAFINDAN  HAZIRLANMIŞTIR

Açelya amonyak emer. Kasımpatı ise boyalarda bulunan trikloretilen maddesini yok eder. 
Ağlayan incir (Ficus), evimizin her tarafında bulunan formol maddesini temizler. Philodendron
 tahta eşyaların imalatında kullanılan zehirli maddeleri temizler ve su buharı salarak odanın kuruluğunu
engeller. 

BİLİMDUNYASİYİZ  TARAFINDAN  HAZIRLANMIŞTIR

Kurdele çiçeği (Chlorophytum), karbonmonoksit ve formaldehit ile beslenir ve
alerji yapan maddeleri de yok ederek havayı solunabilir hale getirir. 
Sarmaşık
 ise plastik, deterjan, mürekkep ve sigara dumanında bulunan benzen maddesini yok eder. 

BİLİMDUNYASİYİZ  TARAFINDAN  HAZIRLANMIŞTIR

Kurdele çiçeği ve örümcek bitkisi, karbonmonoksiti yüzde 96 oranında
yok eder.
Karbonmonoksit renksiz, kokusuz ve zehirlidir. Otomobil, jeneratör, sıcak
su üreten şofbenler, duvar kağıdı çıkarıcıları, sigara dumanı
karbonmonoksit üretiminin ana sebepleridir. 

Çevre Biyoteknolojisi

BİLİMDUNYASİYİZ  TARAFINDAN  HAZIRLANMIŞTIR

Yeni birçok sanayi dalının gelişmesi, var olanların etkinliğini artması ve sürekli artan şehir nüfusu,
bu
yüzyılın başından itibaren doğal kaynakların kirlenmesine neden olmuş ve beraberinde çevre
sorunlarının çözümüne yönelik teknolojilerin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır.

BİLİMDUNYASİYİZ  TARAFINDAN  HAZIRLANMIŞTIR

Çevre biyoteknolojisi uygulamaları  çoğunlukla, doğal mikroorganizmalarla (bakteri, mantar vb.)
atıkların arıtımı için kullanılır. Modern biyoteknolojiden yararlanıldığı kimi tekniklerde, parçalanması
zor bazı atıklarla uğraşmak için genetik değişikliğe uğramış mikroorganizmaların  kullanımı mümkündür.

24 Mart 1989’da 50 milyon galon petrol taşıyan  tanker,  Alaska’da karaya oturmuştu. Geminin
gövdesinde
açılan delikten 11 milyon galondan fazla ham petrol denize dökülmüş ve kirlilik çok
kısa zamanda 2 250 km’lik bir sahil şeridine yayılmıştı.

Uzmanlar, çevreye Pseudomonas adlı doğal bir bakteri saldılar. Biyoremediasyon denen bu
yöntemle, petrol gibi  hidrokarbonları parçalayabilen Pseudomonas, 120 km’lik bir sahil şeridini geleneksel (kimyasal yöntemler, yakma, ve toprak doldurma) yöntemlerden beş kat daha hızlı bir biçimde temizledi.

Bazı bakteriler, atık maddelerin içindeki metilen klorit ve kükürt gibi toksik maddelerle beslenir.
Çevre mühendisleri, çevre
biyoteknolojisinin ana alanlarından biri olan ve bu tür bakterilere
dayanan
biyoremediasyon adlı yöntemi iki biçimde uygularlar.

BİLİMDUNYASİYİZ  TARAFINDAN  HAZIRLANMIŞTIR
ØBunlardan ilkinde; atıkların döküldüğü bölgeye besin aktarımı yapılarak, toprağın bakteri
kompozisyonuna göre, hâlihazırda toprakta bulunan bakteriler etkin duruma geçirilir.
Øİkinci
BİLİMDUNYASİYİZ  TARAFINDAN  HAZIRLANMIŞTIR
yöntemde de toprağa yeni bakteriler aktarılır. Bakteriler, zararlı atıkları, zararsız yan
ürünlere dönüştürdükten sonra ya ölürler ya da sayıları normal popülasyon düzeyine
gelir. Böylece ekolojik denge
bozulmaz
Bazı durumlarda atıkları işlemede kullanılan mikroorganizmaların yan ürünleri yararlı ürünler
oldukları için geri kazanım sağlayabilmektedirler. Bunlara bir örnek, anaerobik arıtma teknolojisidir.
BİLİMDUNYASİYİZ  TARAFINDAN  HAZIRLANMIŞTIR
Atıklarında organik madde yoğunluğu fazla olan fabrikalarda uygulanan bu teknolojide,
uygun biyokimyasal parametrelerin (
pH, sıcaklık) sağlandığı reaktörler kullanılır.
Bu reaktörlerde oksijensiz (anaerobik) koşullarda yaşayan metan bakterileri, organik atıkları parçalayarak kirliliği giderirken bir yandan da metan gazı
üretirler. Sonra da metandan elektrik üretilerek işletmeye ek bir enerji kaynağı sağlanır.
BİLİMDUNYASİYİZ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.
Bugün, dünyadaki birçok kent, atık sularını temizlemek için mikroorganizmaları
kullanmakta ve bu kentlerin sayısının hızla artması beklenmektedir.
Organik kimyasal
BİLİMDUNYASİYİZ  TARAFINDAN  HAZIRLANMIŞTIR
madde ya da kâğıt ve fermentasyon ürünleri üreten birçok
fabrikanın atıkları
biyoremedasyon yöntemleriyle temizlenmektedir.
Birçok kent ve yerleşim bölgesi, "kahverengi alan" diye adlandırılan
boşaltılmış endüstri bölgelerini,
biyoremedasyon ve benzeri yöntemlerle
temizlemeyerek yeniden kullanıma açmaktadır. Böylece yeni endüstri
bölgelerinin kurulması önlenerek "yeşil bölgeler" de korunmuş olmaktadır.
 
1993 yılında, Houston’da 300 000 ton toprak, kimyasal olarak parçalanması
zor maddelerden
biyoremedasyon sayesinde arındırılmıştır. Endüstri
uzmanlarına göre
biyoremedasyon sayesinde, sızan petrol hidrokarbonlarının
kirlettiği 30 000’den fazla yeraltı petrol tankı bölgesi temizlenebilecektir.

BİLİMDUNYASİYİZ  TARAFINDAN  HAZIRLANMIŞTIR
ABD Çevre Koruma Kurumu’nun (EPA) programına göre, zararlı maddelerle kirlenmiş
bölgelerde, geleneksel yöntemlere göre 10 kat daha ucuza mal olduğundan
biyoremedasyon kullanımı uygun görülmüştür.
Biyoteknoloji uygulamaları
BİLİMDUNYASİYİZ  TARAFINDAN  HAZIRLANMIŞTIR
çevre sektöründe olduğu kadar enerji sektöründe de toplam verimliliği
(özellikle de kirlilik kontrolünde) artırılabilmektedir.
Biyodizel (petrol distillerine özdefl),

biyoetanol gibi  biyokütleden üretilmiş biyoyakıtlar aracılığıyla yenilenebilir
kaynaklar yaratılmakta ve
biyosülfürüzasyon (kükürtten arındırılarak daha temiz
kömür ve petrol
eldesi) gibi işlemlerle enerji tasarrufu sağlanmaktadır.Ayrıca
daha az zararlı yan ürün oluşması sağlanmaktadır.
BİLİMDUNYASİYİZ  TARAFINDAN  HAZIRLANMIŞTIR
Bugün 37 ziyaretçikişi online oldu
1 2 3 4 5