Reklam
Google onay

Bilim

islamiyet3

Şafii mezhebinde KÜsuf Ve Husuf Namazı

KÜSUF VE HUSUF NAMAZI

Tarifi ve Teşrî Kılındıkları Zaman

Küsûf lugatta güneşin bir kısmının veya tamamının birşeyin arkasına gizlenmesi (tutulması) demektir Husuf da ay'ın bir kısmının veya tamamının gizlenmesi (tutulması) demektir Bu iki kelimenin herbiri iki anlama da ıtlak edilebilir Buharî/882; Müslim/76l

2 Beyhakî, 11/496 ve başka muhaddisler, (sahih isnadla)

3 Mâlik, Muvatta, 1/115

Küsûf ve Husuf namazları muayyen bir sebepten dolayı meşru kılınan namazlardır 

Müslüman bu namazlarda Allah'a sığınarak güneşin ve ayın ışığını geri vermesi için Allah'a yakarır Küsûf namazı, hicretin ikinci yılında teşrî kılınmıştır Husuf namazı ise hicretin beşinci yılında teşrî kılınmıştır

Küsûf ve Husuf Namazının Hükümleri

Küsûf (güneş tutulması) ve Husuf (ay tutulması) namazları sünnet-i müekkede'dir Hz Peygamber şöyle buyurmuştur:

Ey insanlar! Güneş ve ay ancak Allah'ın ayetlerinden iki ayettir Bunlar, hiç kimsenin ölümünden dolayı da, doğumundan dolayı da tutulmazlar Bu neviden birşey gördüğünüzde açılıncaya kadar namaz kılıp dua ediniz[1]

Bu hadîsteki emir, vücuba hamledilmemiştir, zira Hz Peygam-ber'den gelen diğer bir haber bunların sünnet-i müekkede olduklarının açık delilidir Bir bedevî, Hz Peygamber'e 'Üzerimde beş vakit namazdan başka namaz var mı?' diye sorduğunda, Hz Peygamber 'Hayır, ancak istersen nafile namaz kılabilirsin' diye cevap vermiştir[2]

Bu namazların cemaat halinde kılınması sünnet'tir Küsûf ve Husuf namazları için ezan ve kamet yoktur, ancak es-salâtu camîatun (namaz toplayıcıdır) diye nida edilir
Bugün 24 ziyaretçikişi online oldu
1 2 3 4 5